İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Harita Alımı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmetleri

Karasal Harita

Karasal haritalama çalışmalarımızda, haritası çıkarılacak alanın metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen mekansal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Çalışmalarımızdaki amaç haritalanacak alanı, daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekansal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekansal bilgilerin üretimi ve projelerin yer yüzünde konumunun hassas olarak belirlenmesidir.

Batımetrik Haritalama

Batımetrik harita çalışmalarımız kapsamında, sualtı alanı boyunca su derinliği ölçülmekte ve haritalaması yapılmaktadır. Deniz, göl vb. alanların derinliklerinde ölçüm olarak batımetrik haritalardan faydalanılmaktadır.

Batımetrikharita, belirli bir alanda derinlemesine okyanus, deniz veya gölleri temsil eder. Renk ve kontur çizgileri dahil olmak üzere çeşitli gösterimleri, kullanabilir. Bazı batımetrik haritalar sualtı derinlik düzeylerindeki farklılıkları bir bölgede göstermek için kullanılabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Hizmetleri

Coğrafi koordinatlı tüm şekillerdeki bilginin görüntülenmesi, etkili bir şekilde bulup-çıkarma, kaydetme, güncelleme, irdeleme, analiz ve personel, bilgisayar donanımı, yazılımı ve coğrafik verilerin organize edilmiş koleksiyonu olarak tanımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bölgesel planlanmada hemen hemen her bölgede kullanılmaktadır.

Arazi planlama ile ilgili topoğrafik, jeolojik, hidrojeolojik vb. bilgiler veri katmanları oluşturacak şekilde CBS içerisinde bir veri tabanına şekillendirilirler. Daha sonra amaca yönelik olarak bu veritabanındaki bilgiler çeşitli analiz ve sorgu teknikleri kullanılarak şekillendirilir ve sonuç haritaları türetilir. Elde edilen sonuç haritaları çeşitli planlama çalışmalarında kullanılmaktadır.